Het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Elke twee jaar ontvangen zij een ontlastingstest (FIT), die thuis uitgevoerd kan worden. Deelname aan het bevolkingsonderzoek is vrijwillig.

Uitnodigingen

De screeningsorganisatie nodigt alle mannen en vrouwen tussen de 55 tot en met 75 jaar uit voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Elke twee jaar ontvangen zij een ontlastingstest (FIT). Dit geldt zolang zij binnen de doelgroep vallen en er geen doorverwijzing heeft plaatsgevonden.

Drie weken voordat uw patiënt voor de eerste keer wordt uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker ontvangt hij of zij een vooraankondiging.
De uitnodigingsset bestaat uit een uitnodigingsbrief, een folder, de ontlastingstest, een gebruiksaanwijzing, een zakje om de ontlastingstest in te doen en een retourenvelop.

De ontlastingstest is voorzien van een persoonlijke barcode. De ontlastingstest moet alleen gebruikt worden door de persoon die de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek ontvangen heeft.

Herinnering

Als uw patiënt niet reageert, verstuurt de screeningsorganisatie 8 weken na de eerste uitnodiging een herinnering. Indien uw patiënt wederom niet reageert dan wordt hij of zij twee jaar later weer uitgenodigd – tot en met 75 jaar.

Wel/niet meedoen?

Patiënten die onder behandeling zijn voor darmkanker hoeven niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Patiënten die vanwege de darmen onder behandeling zijn van een MDL-arts of internist, krijgen het advies met de specialist te overleggen over eventuele deelname.
Heeft een patiënt in de afgelopen vijf jaar een coloscopie ondergaan? Dan is het advies met de huisarts te overleggen of deelname zinvol is. U kent als huisarts de medische geschiedenis van uw patiënt en kunt op basis hiervan passend advies geven.
Heeft uw patiënt vragen over deelname aan het bevolkingsonderzoek? Zie www.thuisarts.nl/darmkanker.

Screenen

Bij deelname aan het bevolkingsonderzoek draait uw patiënt de ontlastingstest open bij de groene dop, prikt het geribbelde deel van het staafje op vier verschillende plaatsen in de ontlasting en draait het staafje weer terug in de ontlastingstest. De test gaat in het zakje en vervolgens in de voorgeadresseerde retourenvelop op de post naar het screeningslaboratorium (per reguliere post). Lees hier de gebruiksaanwijzing ontlastingstest.

Uitslag

Het screeningslaboratorium analyseert de ontlastingstest en stuurt de uitslag naar de screeningsorganisatie. Uw patiënt ontvangt binnen tien werkdagen een brief met de uitslag.

  • Er is geen vervolgonderzoek nodig.
    Is uw patiënt over twee jaar nog geen 76 jaar, dan ontvangt hij of zij weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Zoals elk medisch onderzoek geeft het bevolkingsonderzoek geen 100% zekerheid. Er is altijd een kans dat darmkanker niet ontdekt wordt. Wij adviseren uw patiënt om bij darmklachten, bloed in de ontlasting of een lange periode van verstopping of diarree een afspraak te maken bij de huisarts en niet te wachten op de volgende uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.
  • Er is vervolgonderzoek nodig.
    Er is bloed gevonden in de ontlasting. Dat kan te maken hebben met darmkanker, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn. Daarom is vervolgonderzoek nodig. In het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum wordt onderzocht wat de oorzaak is. Uw patiënt ontvangt als aanvrager van de test van ons de uitslag. Op verzoek van uw patiënt sturen wij u een bericht wanneer er vervolgonderzoek nodig is.
  • De ontlastingstest is onbeoordeelbaar.
    Uw patiënt ontvangt een nieuwe uitnodigingsset.

Vervolgonderzoek

Is vervolgonderzoek nodig dan ontvangt uw patiënt bij de uitslagbrief direct een uitnodiging voor een intakegesprek bij een coloscopiecentrum. De screeningsorganisatie verzorgt de verwijzing. Vanuit het bevolkingsonderzoek wordt alleen doorverwezen naar toegelaten coloscopiecentra, die voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen. In de uitslagbrief adviseren wij uw patiënt om contact te zoeken met de huisarts om te bespreken welke gegevens nodig zijn voor het intakegesprek.

Het coloscopiecentrum heeft de medische gegevens van de deelnemer nodig die van belang zijn voor het intakegesprek. Het gaat om informatie over medicatie en medische voorgeschiedenis. Ook is het voor het coloscopiecentrum belangrijk om te weten of er bij uw patiënt darmkanker in de familie voorkomt. Wanneer er contact is geweest met uw patiënt over het vervolgonderzoek, bent u als huisarts verantwoordelijk voor het tijdig insturen van relevante medische gegevens voor de intake aan het coloscopiecentrum.

Het vervolgonderzoek bestaat uit twee onderdelen: een intakegesprek en een coloscopie.
Het intakegesprek vindt binnen 15 werkdagen na het verzenden van de uitslag plaats. De coloscopie vindt binnen maximaal 10 werkdagen na het intakegesprek plaats. Kiest uw patiënt er zelf voor om de afspraak voor het intakegesprek te verzetten, dan zijn genoemde doorlooptijden niet meer gegarandeerd. Na de coloscopie geeft het coloscopiecentrum de uitslag van het darmonderzoek door aan de huisarts, mits uw patiënt daar toestemming voor geeft.

Zorgverzekering en eigen risico

Het vervolgonderzoek (intake en coloscopie) maakt géén deel uit van het bevolkingsonderzoek. De kosten van deze onderzoeken vallen onder de zorgverzekering. Het kan zijn dat uw patiënt de kosten geheel of gedeeltelijk moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van de zorgverzekering en hoeveel uw patiënt hiervan heeft gebruikt. Uw patiënt krijgt het advies contact op te nemen met de zorgverzekeraar als hier vragen over zijn.

Afspraak vervolgonderzoek verzetten

Als uw patiënt is uitgenodigd voor een intakegesprek, maar liever naar een ander colosocpiecentrum of op een ander tijdstip wil, dan kan dit. Wij verzoeken uw patiënt de afspraak via ons te laten verzetten en niet rechtstreeks een afspraak in het colosocpiecentrum van keuze te maken. Als de afspraak via ons is gemaakt, krijgen wij terugkoppeling van het coloscopiecentrum over de resultaten van het vervolgonderzoek en weten wij op basis daarvan wanneer uw patiënt weer moet worden uitgenodigd. Het verzetten van de afspraak kan telefonisch via de informatielijn of via Mijn Bevolkingsonderzoek.

Patiënt met hogere ASA-classificatie?

De deelnemende coloscopiecentra voldoen alle aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen. Voor zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) geldt echter dat zij patiënten met een hogere ASA-classificatie niet mogen behandelen. Dit heeft te maken met het grotere risico op complicaties bij deze patiënten lopen en het feit dat er in ZBC’s geen faciliteiten zijn (zoals een intensive-care) om complicaties te behandelen.

Er is geen scherpe grens getrokken voor het wel of niet doen van vervolgonderzoek bij patiënten met een hogere ASA-classificatie. U kunt als huisarts op basis van de medische gegevens van uw patiënt de juiste inschatting maken.

Heeft uw patiënt een hogere ASA-classificatie en is de intake-afspraak gemaakt in een ZBC? Dan verzoeken wij u dringend dit met uw patiënt te bespreken. Zowel voor uw patiënt als uit het oogpunt van beschikbare capaciteit zou het vervelend zijn als uw patiënt na een intake bij het ZBC alsnog wordt verwezen naar een coloscopiecentrum in een ziekenhuis.