Privacy

Bij de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken wordt een groot aantal persoonsgegevens verwerkt. Zo ontvangen wij uit de Basisregistratie personen (BRP) persoonsgegevens om de doelgroep van de bevolkingsonderzoeken uit te kunnen nodigen. Bij deelname worden ook bijzondere persoonsgegevens (zoals de uitslag en eventueel door de deelnemer gegeven medische informatie) geregistreerd. Hoe wij omgaan met de gegevens, waar de gegevens voor worden gebruikt, met wie wij gegevens delen, hoe de privacy is gewaarborgd; dat hebben we vastgelegd in het Landelijk Privacyreglement Bevolkingsonderzoeken. Hieronder vindt u dit reglement.

Veelgestelde vragen

 • Per bevolkingsonderzoek is een gegevensset vastgesteld. Deze omvat de gegevens die nodig zijn voorde uitvoering van het bevolkingsonderzoek, voor een eventuele doorverwijzing naar de zorg en voor kwaliteitsborging. De gegevenssets zijn vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in overleg met de programmacommissie van het betreffende bevolkingsonderzoek.
  Uw persoonsgegevens ontvangen wij vanuit de Basisregistratie Personen op grond van art 3.3 Wet BRP.

 • Wij gebruiken de gegevens voor:

  • (ondersteuning van) de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken (uitnodigen, de screeningstest, het geven van de uitslag en het eventueel doorverwijzen);
  • bewaking van de kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken;
  • bijdragen aan de evaluatie van de bevolkingsonderzoeken;
  • bijdragen aan wetenschappelijk en statistisch onderzoek in de zorg.
 • De gegevens worden verwerkt door de screeningsorganisatie. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het geheel van gegevensverwerking in het landelijke informatiesysteem via de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB). Voor bepaalde onderdelen van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld voor de beoordeling van uitstrijkjes en ontlastingstesten) worden andere partijen ingeschakeld. Hiermee hebben we verwerkers­overeenkomsten afgesloten, waarin afspraken omtrent privacy en gegevensbescherming zijn vastgelegd.

 • Wij delen gegevens met:

  • huisartsen die bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek zijn betrokken;
  • zorgverleners naar wie de deelnemer is verwezen voor vervolgonderzoek;
  • partijen die zijn betrokken bij de monitoring en evaluatie van de bevolkingsonderzoeken en wetenschappelijke onderzoekers. De gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn voor de onderzoekers niet herleidbaar.
 • Wij houden ons bij de verwerking van de gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het ‘Juridisch kader gegevensuitwisseling bevolkingsonderzoeken naar kanker’ (RIVM, 2017).

  De gegevensverwerking voldoet aan de beveiligingsnormen NEN- 7510 en ISO27001. Dit betekent dat we beschikken over een uitgebreid informatiebeveiligingsbeleid. Er wordt onder andere gewerkt volgens een strikt rollen- en rechtensysteem, waarin is bepaald wie toegang mag hebben tot welke gegevens. Alle handelingen van medewerkers worden gelogd en we werken met beveiligde verbindingen. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, Sandra Blauw (functionarisgegevensbescherming@bevolkingsonderzoeknederland.nl). 

 • In principe hanteren we de standaardbewaartermijn van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en bewaren we uw persoonsgegevens 20 jaar. Voor sommige gegevens geldt een kortere termijn. Het gaat dan om gegevens die volgens de professionele standaard niet langer relevant zijn voor de uitvoering van de screening.

 • Als u wilt weten welke gegevens wij van u verwerken, kunt u inzage hierin vragen. U ontvangt dan een overzicht van de gegevens die wij van u in ons systeem hebben vastgelegd. U kunt hiervoor contact opnemen met de screeningsorganisatie. Wij sturen u een aanvraagformulier, waarop u aangeeft welke gegevens u in wilt zien. Als wij uw ingevulde en ondertekende formulier hebben ontvangen, zetten we uw verzoek in gang.

   

 • U heeft het recht om aan te geven dat u wilt dat wij uw gegevens aanvullen, afschermen, corrigeren of vernietigen. U heeft ook het recht om uw gegevens te ontvangen als u deze wilt overdragen aan een andere partij. Na het indienen van een verzoek hiervoor, ontvangt u binnen een maand na ontvangst schriftelijk bericht of en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Wilt u gegevens wijzigen die wij uit een externe bron hebben ontvangen, dan moet u daarvoor contact zoeken met de betreffende instantie.

 • U kunt contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris of met onze functionaris gegevensbescherming (functionarisgegevensbescherming@bevolkingsonderzoeknederland.nl).

 • Als u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken of delen, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. De bezwaaropties verschillen per bevolkingsonderzoek. Dit heeft te maken met de werkwijze en processen binnen de verschillende onderzoeken. U vindt de bezwaaropties en een toelichting hierop op de pagina ‘Bezwaar’.

  U kunt bezwaar maken via het digitale cliëntenportaal Mijn Bevolkingsonderzoek. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig. U kunt ook een bezwaarformulier aanvragen door contact op te nemen met de screeningsorganisatie. Na ontvangst van een ondertekend bezwaarformulier, worden uw bezwaren verwerkt. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

  U kunt gemaakte bezwaren op ieder gewenst moment weer intrekken. Eerder in het systeem verwijderde gegevens kunnen wij niet meer terughalen.

 • U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via functionarisgegevensbescherming@bevolkingsonderzoeknederland.nl.

 • Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat met pagina's op een website wordt meegestuurd. Dit bestand wordt door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon opgeslagen. Een website kan de informatie van het bestand bij een later bezoek weer herkennen. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Bijvoorbeeld voor het invullen van formulieren.

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verzamelen geen informatie.

  Statistische cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het algemene gebruik van de website. Met deze informatie kunnen we de website beter afstemmen op de behoefte van bezoekers. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en we kunnen niet zien wie onze website bezoekt. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics.