FIT-laboratoria

De FIT-laboratoria voeren de beoordeling van de ingezonden ontlastingstesten uit. Zij ontvangen de retourenveloppen met ontlastingstesten via PostNL. De analyse van de fecesmonsters vindt plaats met behulp van door de screeningsorganisatie ingekochte analyseapparatuur. De FIT-laboratoria geven de uitslag (elektronisch) door aan de screeningsorganisatie.

Kwaliteitseisen
De laboratoria werken in opdracht van de screeningsorganisatie, conform de hiervoor vastgestelde kwaliteitseisen. Toetsing op de kwaliteitseisen vindt plaats door de referentiefunctie. Deze is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de resultaten van de vier gecontracteerde FIT-laboratoria. Beoordeling vindt plaats aan de hand van vastgestelde indicatoren.

Kwaliteitseisen FIT
Ook voor de ontlastingstest zijn kwaliteitseisen vastgelegd. In het contract met de leverancier van de FIT wordt nadrukkelijk naar deze eisen verwezen.

Klinische pathologie

Bij positieve screeninsgcoloscopieën biedt het colosocpiecentrum het afgenomen materiaal voor nader onderzoek aan een pathologielaboratorium aan. Het pathologielaboratorium beoordeelt het materiaal en koppelt de bevindingen terug aan het coloscopiecentrum en aan de screeningsorganisatie, middels het landelijk ICT-systeem van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Deze terugkoppeling van gegevens vindt plaats volgens de Palga Protocol Module. In bijgevoegde tabel staat de dataset van de gegevens weergegeven die vanuit de pathologie nodig zijn voor uitvoering en de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het laboratorium werkt hierbij volgens de landelijke kwaliteitseisen die vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn vastgesteld. Coloscopiecentra bieden afgenomen materiaal alleen aan ter beoordeling aan pathologielaboratoria die aan deze kwaliteitseisen voldoen.


Toelating
Pathologielaboratoria die bij screeninsgcoloscopieën afgenomen materiaal (willen) beoordelen, moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. De toetsing voor toelating wordt uitgevoerd door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP), onder verantwoordelijkheid van de screeningsorganisatie.

Auditing
Na toelating worden de Pathologielaboratoria en de hier werkzame pathologen op van te voren vastgestelde momenten getoetst aan de hand van de auditeisen. De audits worden uitgevoerd door de RCP, onder verantwoordelijkheid van de screeningsorganisatie.

Register pathologielaboratoria
In het register pathologielaboratoria zijn de pathologielaboratoria opgenomen die voldoen aan de eisen zoals deze zijn gesteld in het landelijk Protocol toelating en auditing pathologie. Meer informatie over de kwaliteitseisen vindt u in het Protocol toelating en auditing pathologie.

BVO-consultpanel
Pathologen die een second opinion wensen met betrekking tot een casus uit het bevolkingsonderzoek, kunnen deze laten beoordelen door het BVO-consultpanel. Meer informatie over het panel en de leden vindt u hier.

Aanvullende informatie over het certificeringstraject voor pathologen en de auditeisen voor de screeningslaboratoria en klinische pathologie vindt u op onze Documentatiepagina.