Bestuurlijke fusie en benoeming Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Nederland

18 augustus 2020

De vijf regionale screeningsorganisaties naar kanker, vormen vanaf 1 september één bestuurlijk gefuseerde organisatie: Bevolkingsonderzoek Nederland. Mw. G.E. (Ginel) van Weering en mw. A.H.J. (Astrid) Prieckaerts vormen per die datum de tweehoofdige Raad van Bestuur. Dhr. L.L. (Leo) Schoots wordt voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht.

Ginel van Weering wordt per 1 september benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur. Met haar krijgt Bevolkingsonderzoek Nederland een bestuurder met zowel ervaring in de zorg als in de zakelijke dienstverlening. Zij is op dit moment bestuurder bij Naviva kraamzorg. “Met deze bestuurlijke fusie zetten we een belangrijke eerste stap op weg naar een landelijke organisatie. Met één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht verhogen we onze bestuurlijke slagkracht, dat uiteindelijk ten goede komt aan de dienstverlening aan cliënten. Ook kunnen we zo onze positie als aantrekkelijk werkgever verstevigen,” aldus Van Weering.

Astrid Prieckaerts wordt benoemd als lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille Financiën en ICT. Zij heeft een achtergrond als Register Accountant en heeft als adviseur en directeur in de zorgsector, ruime ervaring met complexe verandertrajecten. “Transities zijn echter nooit een doel op zich,” stelt Prieckaerts, “het gaat er uiteindelijk om, nóg beter te worden in wat je doet voor cliënten en medewerkers.”

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft na de bestuurlijke fusie ook één centrale Raad van Toezicht. Voorzitter wordt Leo Schoots, de laatste jaren actief als toezichthouder bij onder andere GGNet en de stichting Zuidwester, nadat hij verschillende directie- en bestuursfuncties bekleedde. De leden van de Raad van Toezicht zijn Henk van der Stelt, Gabriëlle Davits, Lex de Grunt, Harald Hoekstra en Rik Geurts. Allen hadden zitting in de voormalige regionale Raden van Toezicht.

Leo Schoots: “We zijn de vertrekkende bestuurders en de Raden van Toezicht van de regionale screeningsorganisaties zeer erkentelijk; zij stonden aan de basis van deze fusiestap en hebben de weg geplaveid voor het ontstaan van een nog krachtigere organisatie. Wij verwelkomen Ginel van Weering en Astrid Prieckaerts en wensen hen veel succes met het voortbouwen op de successen van de drie bevolkingsonderzoeken. Ze kunnen bouwen op de aanwezige kennis en ervaring bij het management en de medewerkers binnen de huidige screeningsorganisaties. We zien de volgende stappen in het fusieproces met veel vertrouwen tegemoet.”

In Nederland worden drie bevolkingsonderzoeken naar kanker uitgevoerd: borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Deze bevolkingsonderzoeken zijn onderdeel van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoeken van het Ministerie van VWS. Het RIVM is verantwoordelijk voor de regie en subsidieverlening. De uitvoering wordt tot aan de juridische fusie verzorgd door de vijf regionale screeningsorganisaties, in samenwerking met RIVM en VWS en verschillende andere ketenpartners, zoals huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. Bij de screeningsorganisaties werken ongeveer 900 medewerkers om jaarlijks meer dan 3 miljoen onderzoeken naar (voorstadia van) kanker te doen. De jaaromzet is ongeveer €125 miljoen.