Uitkomsten Cliënttevredenheidsonderzoek bevolkingsonderzoek darmkanker

09 juli 2024
In het najaar van 2023 zijn we van start gegaan met een Cliënttevredenheidsonderzoek van het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO DK). Nu zijn de resultaten bekend.

Op 31 januari 2024 trokken we een denkbeeldige streep en vroegen we het marketing- en communicatiebureau Markteffect om alle data van de meer dan 5000 respondenten in die drie maanden te verwerken. Dat is in het voorjaar gebeurt en nu kunnen we de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek dan ook delen met de buitenwereld.

Voor het eerst alleen online

Het is voor de eerste keer dat we alleen via korte online vragenlijsten het Algemeen publiek en (potentiële) cliënten hebben gevraagd naar hun mening over het proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Op die manier konden we makkelijker verschillende doelgroepen benaderen en bespaarden we heel veel papier uit. Die vragenlijsten hebben we op verschillende manieren gekoppeld. Zo hebben we voor het eerst een vragenlijst gekoppeld aan meerdere Facebook posts. Ook vroegen we bezoekers van onze website (gekoppeld aan de pagina’s van het BVO DK) om vijf minuten van hun tijd te besteden aan het invullen van een vragenlijst. Verder koppelden we vragenlijsten aan de mensen die voor het eerst werden uitgenodigd (via de vooraankondiging). Mensen die werden uitgenodigd (via de uitnodigingsbrief) en mensen die een uitslag van het onderzoek ontvingen. Dat heeft ons een aantal interessante inzichten gegeven.

Oud en nieuw

Er waren resultaten die niet veel afweken van de response uit 2021 tijdens het laatste onderzoek. Zo vindt een grote meerderheid van de respondenten deelname aan het BVO DK belangrijk en 90% van de respondenten heeft ook wel eens deelgenomen aan het BVO DK. De belangrijkste reden om deel te nemen is het ‘geruststellende effect van vroege opsporing’. Ook is een zeer grote meerderheid bekend met hoe je het onderzoek moet doen. Ruim 93% is zeer tevreden als het gaat om hun ervaring met het BVO DK en met het Bevolkingsonderzoek Nederland. Voor ons zijn deze cijfers toch belangrijk. Het bevestigt de grote bekendheid van het BVO DK.

Erg interessant was het in ieder geval om kennis te kunnen nemen van de mening van mensen die bewust aangaven niet mee te doen met het BVO DK. In totaal waren 49 respondenten bereid een vragenlijst in te vullen terwijl ze aangaven niet mee te doen, of nog nooit te hebben meegedaan. Zo is verreweg de belangrijkste reden om niet mee te doen: ‘dat men zich er niet prettig bij voelt’, gevolgd door: ‘ik voel me gezond dus waarom zou ik deelnemen?’ Wat verder aan deze groep respondenten opviel is dat meer dan helft niet van plan is om zich af te melden voor het BVO DK.

Meer weten

Alle belangrijke uitkomsten staan verder mooi weergegeven in deze infographic

De vragenlijsten die gekoppeld zijn aan de brieven (vooraankondiging, uitnodiging en uitslag) zijn nog steeds actief. We blijven het dan ook nog steeds belangrijk vinden wat onze (potentiële) cliënten vinden van het BVO DK. Dus vul die vragenlijsten in. We passen de vragen van de lijsten regelmatig aan, gebaseerd op de actualiteit. En we zullen voor het einde van het jaar weer een tussenstand opmaken van het BVO DK in Nederland.

Mocht u vragen hebben over dit Cliënttevredenheidsonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@bevolkingsonderzoeknederland.nl.